Ο ετήσιος κύκλος εργασιών εμφανίζει σταθερές και ανοδικές τιμές:
 





 

2000: 966.991.342 Drs 2.837.832,26 Euro
2001: 689.276.864 Drs 2.022.822,72 Euro
2002:   3.009.036,90 Euro
2003:   3.008.711,02 Euro
2004:   3.133.119,50 Euro
2005:      948.053,34 Euro
2006:   1.305.779,49 Euro
2007:   2.796.846,19 Euro